Jauno juristu universitātes mācībspēki

Juridiskās fakultātes un arī Jauno juristu universitātes mācībspēki ir Latvijā atzīti speciālisti ar ievērojamu akadēmisku un praktisku pieredzi attiecīgajā tiesību zinātnes apakšnozarē.

 

Anita Rodiņa, Dr.iur. 

Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras asociētā profesore. Juriste. Satversmes tiesas tiesnese. Bijusi Latvijas Valsts prezidenta Tiesiskās vides pilnveides komisijas locekle, Eiropas Publisko tiesību organizācijas valdes locekle. Latvijas Zinātņu padomes eksperte tiesību zinātnē.

Juridiskajā fakultātē docē studiju kursus "Konstitucionālās tiesības", "Satversmes tiesas procesa tiesības", kā arī "Konstitucionālās iestādes un pamattiesību aizsardzība" ārvalstu studentiem angļu valodā. Jauno juristu universitātē vadīs nodarbību par jurista profesijas nozīmi.

 

Jānis Pleps, Dr.iur.

Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras docents. Jurists. Augstākās tiesas senators. Latvijas Zinātņu padomes eksperts tiesību zinātnē. 

Studiju laikā bijis Eiropas Tiesību studentu asociācijas Latvijā prezidents un kopā ar studiju biedriem izstrādājis grāmatu konstitucionālās tiesībās, no kuras joprojām mācās tiesību studenti visā Latvijā. Aktīvi atbalsta nacionāla mēroga tiesas procesa izspēles Latvijā un piedalās tajās tiesneša lomā.

Juridiskajā fakultātē docē studiju kursus "Juridiskās metodes mācība", "Tiesību socioloģija", "Vispārējā valstszinātne", "Dokumentu rakstīšana un analīze". Jauno juristu universitātē vadīs nodarbību "Ievads konstitucionālajās tiesībās".

 

Vadims Mantrovs, Dr.iur.

Civiltiesisko zinātņu katedras asociētais profesors. Jurists. Latvijas Zinātņu padomes eksperts tiesību zinātnē.

Juridiskajā fakultātē docē studiju kursus "Apdrošināšanas tiesības", "Patērētāju aizsardzības tiesības", "Dokumentu rakstīšana un analīze", kā arī "OCTA regulējums Eiropas Savienības tiesībās" ārvalstu studentiem angļu valodā. Jauno juristu universitātē vadīs nodarbību "Ievads civiltiesībās".

 

Kristīne Strada-Rozenberga, Dr.iur.

LU Juridiskās fakultātes dekāne, profesore. Juriste. Trīs reizes saņēmusi LU Studentu gada balvu nominācijā "Gada dekāns". Latvijas Zinātņu padomes eksperte tiesību zinātnē. Eiropas Savienības Kriminālpolitikas ekspertu grupas locekle.

Juridiskajā fakultātē docē studiju kursus "Kriminālprocess" un "Pierādīšanas problēmas kriminālprocesā". Jauno juristu universitātē vadīs nodarbību "Ievads krimināltiesībās".

 

Inga Kačevska, LLM, Dr.iur.

Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedras asociētā profesore. Juriste. Zvērināta advokāte. Latvijas Zinātņu padomes eksperte tiesību zinātnē. Pārstāv Latviju Eiropas Mediatoru tīklā, ievēlēta Eiropas Starptautiskās Komercarbitrāžas konvencijas speciālajā komitejā. Karaliskā Arbitru Institūta biedre.

Juridiskajā fakultātē docē studiju kursus "Eiropas Savienības starptautiskās privāttiesības un starptautiskais civilprocess", Starptautiskās tirdzniecības tiesības", kā arī "Starptautiskais civilprocess. ES konteksts" ārvalstu studentiem angļu valdoā. Trenē LU studentu komandas "Willem C. Vis" starptautiskā šķīrējtiesas procesa izspēlei. Jauno juristu universitātē vadīs nodarbību "Starptautisko publisko tiesību aktuālie problēmjautājumi iesācējiem".

 

Māris Lejnieks, Mag.iur.

Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedras lektors. Jurists. LR ārlietu ministra pakļautībā esošās Starptautisko un Eiropas tiesību neatkarīgo ekspertu padomes priekšsēdētājs.

Īpaši atbalsta nacionāla mēroga tiesas procesa izspēles Latvijā un piedalās tajās tiesneša lomā. Trenē LU studentu komandas "Telders"un "Philip C. Jessup" starptautsikajām tiesas procesa izspēlēm. 

Juridiskajā fakultātē docē studiju kursus "Starptautiskās publiskās tiesības" un "Jūras tiesības". Jauno juristu universitātē vadīs nodarbību "Starptautisko publisko tiesību aktuālie problēmjautājumi iesācējiem".