Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Jauno juristu universitātes mācībspēki
Pēdējās izmaiņas veiktas:
23.08.2016

Juridiskās fakultātes un arī Jauno juristu universitātes mācībspēki ir Latvijā atzīti speciālisti ar ievērojamu akadēmisku un praktisku pieredzi attiecīgajā tiesību zinātnes apakšnozarē.

Anita Rodiņa, Dr.iur. 

Juridiskās fakultātes dekāne un Valststiesību zinātņu katedras asociētā profesore. Juriste. Latvijas Valsts prezidenta Tiesiskās vides pilnveides komisijas locekle, Eiropas Publisko tiesību organizācijas valdes locekle. Latvijas Zinātņu padomes eksperte tiesību zinātnē.

Juridiskajā fakultātē docē studiju kursus "Konstitucionālās tiesības", "Satversmes tiesas procesa tiesības", kā arī "Konstitucionālās iestādes un pamattiesību aizsardzība" ārvalstu studentiem angļu valodā. Jauno juristu universitātē vadīs nodarbību par jurista profesijas nozīmi.

Jānis Pleps, Dr.iur.

Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras vadītājs un docents. Jurists. Latvijas Valsts prezidenta konstitucionālo tiesību padomnieks. Latvijas Zinātņu padomes eksperts tiesību zinātnē. 

Studiju laikā bijis Eiropas Tiesību studentu asociācijas Latvijā prezidents un kopā ar studiju biedriem izstrādājis grāmatu konstitucionālās tiesībās, no kuras joprojām mācās tiesību studenti visā Latvijā. Aktīvi atbalsta nacionāla mēroga tiesas procesa izspēles Latvijā un piedalās tajās tiesneša lomā.

Juridiskajā fakultātē docē studiju kursus "Juridiskās metodes mācība", "Tiesību socioloģija", "Vispārējā valstszinātne", "Juridisko tekstu analīze un rakstīšana". Jauno juristu universitātē vadīs nodarbību "Ievads konstitucionālajās tiesībās".

Jānis Kārkliņš, Dr.iur.

Civiltiesisko zinātņu katedras asociētais profesors. Jurists. Zvērinātu advokātu biroja vadītājs. Latvijas Zvērinātu advokātu padomes komisijas loceklis eksāmenu pieņemšanai. Latvijas Zinātņu padomes eksperts tiesību zinātnē. Līdzdarbojies LR Tieslietu ministrijas Komerclikuma un Civillikuma grozījumu darba grupā.

Juridiskajā fakultātē docē studiju kursus "Ievads civiltiesībās", "Saistību tiesības", "Komerctiesības", kā arī "Līgumu un deliktu tiesību aktuālās problēmas". Jauno juristu universitātē vadīs nodarbību "Ievads civiltiesībās".

Martins Osis, Mag.iur.

Civiltiesisko zinātņu katedras stundu pasniedzējs. Jurists. Veiksmīgi noslēdzis studijas LU Juridiskās fakultātes doktorantūrā un šobrīd izstrādā promocijas darbu par prasības tiesvedības galvenajiem modernizācijas virzieniem Latvijas civilprocesā. Līdzdarbojies LR Tieslietu ministrijas Civilprocesa grozījumu darba grupā.

Juridiskajā fakultātē vada seminārus studiju kursā "Lietu tiesības". Jauno juristu universitātē vadīs nodarbību "Civilprocesa pamati".

Kristīne Strada-Rozenberga, Dr.iur.

Krimināltiesisko zinātņu katedras profesore, Juridiskās tālākizglītības un profesionālās pilnveides centra direktore. Juriste. LU Juridiskās fakultātes dekāne no 2007. - 2015. gadam; trīs reizes saņēmusi LU Studentu gada balvu nominācijā "Gada dekāns". Latvijas Zinātņu padomes eksperte tiesību zinātnē. Eiropas Savienības Kriminālpolitikas ekspertu grupas locekle.

Juridiskajā fakultātē docē studiju kursus "Kriminālprocess" un "Pierādīšanas problēmas kriminālprocesā". Jauno juristu universitātē vadīs nodarbību "Ievads krimināltiesībās".

Ārija Meikališa, Dr.iur.

Krimināltiesisko zinātņu katedras profesore. Juriste. Latvijas Zinātņu padomes korespondētājlocekle un eksperte tiesību zinātnē. Latvijas Policijas akadēmijas rektore no 2003. - 2008. gadam.

Juridiskajā fakultātē docē studiju kursu "Kriminālprocess". Jauno juristu universitātē vadīs nodarbību "Kriminālprocesa pamati".

Māris Lejnieks, Mag.iur.

Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedras lektors. Jurists. LR ārlietu ministra pakļautībā esošās Starptautisko un Eiropas tiesību neatkarīgo ekspertu padomes priekšsēdētājs.

Īpaši atbalsta nacionāla mēroga tiesas procesa izspēles Latvijā un piedalās tajās tiesneša lomā. Trenē LU studentu komandas "Telders"un "Philip C. Jessup" starptaitsikajām tiesas procesa izspēlēm. 

Juridiskajā fakultātē docē studiju kursus "Starptautiskās publiskās tiesības" un "Jūras tiesības". Jauno juristu universitātē vadīs nodarbību "Starptautisko publisko tiesību aktuālie problēmjautājumi iesācējiem".

Kristofs Šēve (Christoph Schewe), Dr.iur.

Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedras asociētais viesprofesors. Jurists. Zvērināts advokāts. Ar Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta atbalstu no 2011.gada docē studiju kursus Latvijas Universitātes studiju programmu un tās ārvalstu studentiem apmaiņas programmu ietvaros.

Juridiskajā fakultātē docē studiju kursus angļu un vācu valodās: "Eiropas iekšējā tirgus tiesības", "Eiropas komerctiesības", "Attīstības tendences Eiropas Savienības tiesībās pēc Lisabonas līguma - aktuālie Eiropas Savienības tiesas spriedumi un to potenciālā ietekme" un "Pasaules tirdzniecības organizācijas tiesības". Jauno juristu universitātē vadīs nodarbību "Eiropas Savienības tiesību pamati".